Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Procedury bezpieczeństwa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU   DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 20 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 

 
 
I.  Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie                                                                                                                                    
     bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,
     poz. 69 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018
 
II. Definicja:
 -  wypadek dziecka to:  nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną
     zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką przedszkola:
           - na terenie przedszkola,
           - poza terenem przedszkola (wycieczki, spacery);
 -   złe samopoczucie dziecka to:  gorączka, wymioty, ból brzucha, biegunka, ból  
     głowy, ucha, zęba i wysypka.
  
III. Cel procedury: zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola
      gwarantujących poszkodowanemu dziecku należytą opiekę i niezbędną pomoc.
 
IV. Zakres procedury: procedura obejmuje i reguluje działania pracowników przedszkola
      w sytuacji zaistnienia wypadku bądź złego samopoczucia dziecka.
 
V. Osoby odpowiedzialne: dyrektor, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.
 
VI.W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka ponosi 
      nauczycielka przebywająca z dzieckiem.
 
  
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 20 W PIOTRKOWIE TRYB.                   
                                                                       
 W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka
 ponosi nauczycielka przebywająca z dzieckiem.                                                                                      
Jeżeli nauczycielka stwierdzi, że stan techniczny sali  bądż  ogrodu przedszkolnego budzi zastrzeżenia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z dziećmi. O zaistniałym zagrożeniu natychmiast powiadamia dyrektora placówki lub osobę zastępującą.                                                              
 
 
POSTĘPOWANIE W  SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU LEKKIEGO,                 
NIEWYMAGAJĄCEGO INTERWENCJI  LEKARZA (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)
                                                                                                  
Po stwierdzeniu zdarzenia należy dziecku udzielić pierwszej pomocy. Pomocy powinna udzielić osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie Jeżeli nie, to tego rodzaju pomocy może udzielić nauczycielka opiekująca się dzieckiem, pod warunkiem , że posiada  w sali podręczną apteczkę.
Osoba udzielająca pierwszej pomocy musi wiedzieć,  czy dziecko nie choruje na hemofilię lub cukrzycę, co  w połączeniu z urazem mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia dziecka.                                                
W każdej sali powinna znajdować się podręczna apteczka pierwszej pomocy.                            O zdarzeniu i jego przyczynach nauczycielka  informuje dyrektora przedszkola  lub osobę zastępującą.                                                                                                                        
Nauczycielka informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym zdarzeniu.                                                                                                       
Informację o zdarzeniu zamieszcza w zeszycie.                                                                                                                            
Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość sprzętu  nauczycielka natychmiast  prosi  o   wycofanie go z użytkowania.                
                                                                    
Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.                                                                                                       
 
 
POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAISNIENIA WYPADKU LEKKIEGO WYMAGAJĄCEGO INTERWENCJI LEKARZA 
                                                                                        
Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległo dziecko wymaga specjalistycznej pomocy, należy  powiadomić  o  tym zdarzeniu dyrektora przedszkola  oraz  rodziców (opiekunów prawnych) dziecka z prośbą o natychmiastowe ich przybycie  do przedszkola.
W razie sytuacji, kiedy rodzice nie mogą w trybie natychmiastowym przybyć  do przedszkola, nauczycielka zobligowana jest telefonicznie ustalić dalszy tok postępowania z dzieckiem.                                                                                                   
Do czasu przybycia  rodziców, osoby przeszkolone  w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej lub nauczycielka przebywająca  z dzieckiem podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie.                                                                                                      
Dyrektor powiadamia o wypadku organ prowadzący  i  radę rodziców.                                                                                 
Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor powołuje zespół powypadkowy badający przyczyny jego powstania. Z prac zespołu spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstania podobnych zdarzeń.                                
Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski zespołu powypadkowego omawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej.        
                                               
PODTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU POWODUJĄCEGO CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA LUB ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM
   
            W sytuacji kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone                        w udzielaniu pomocy przedmedycznej lub nauczycielka przebywająca z dzieckiem podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące  zdrowie i życie dziecka.                                                                            
Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon dziecka nauczycielka przebywająca                           z  dzieckiem zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa dyrektora .                          
Do czasu przybycia policji miejsce wypadku pozostaje zabezpieczone tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.                                    
Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor powołuje zespół powypadkowy badający przyczyny jego powstania. Z prac zespołu spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych  zdarzeń.                                           Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski zespołu omawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
W czasie podejmowania przez nauczycielkę w/w czynności opiekę nad dziećmi w grupie, w której zdarzył się wypadek sprawuje inna nauczycielka, a gdy jest to niemożliwe woźna  oddziałowa.                                                            
 
 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA
 
      W razie zauważonych przez nauczycielkę  u dziecka objawów złego samopoczucia
tj. gorączka, wymioty, ból brzucha, biegunka, ból głowy, ucha, zęba i wysypki,
nauczycielka zobligowana jest do:
 
Podjęcia czynności łagodzących objawy (w miarę możliwości – zimny okład, podanie gorącego płynu, położenie dziecka na leżaku).
Niestosowania żadnych środków farmaceutycznych.
Poinformowania rodziców o stanie zdrowia dziecka z prośbą o natychmiastowe przybycie  do przedszkola.  
W razie sytuacji, kiedy rodzice nie mogą przybyć do przedszkola nauczycielka ustala z nimi dalszy tok postępowania z dzieckiem.
Powiadomienia dyrektora przedszkola o poczynionych ustaleniach oraz zapisania ich w zeszycie informacji o dziecku.
 Powiadomienia pogotowia ratunkowego w razie nasilających się objawów.
W czasie podejmowania przez nauczycielkę opisanych czynności, opiekę nad dziećmi sprawuje inna nauczycielka, a gdy jest to niemożliwe woźna oddziałowa.                                                                                                                                         
 


Procedura sprawowania opieki nad dziećmi w Przedszkolu Samorządowym nr 20 ulica Paderewskiego 1A w Piotrkowie Tryb. w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

Dzieciom zapewnia się w przedszkolu bezpieczne i higieniczne warunki zabawy nauki i wypoczynku:
Nauczyciele dbając o równowagę psychiczną dzieci i ich dobre samopoczucie proponują zróżnicowane zajęcia, stosują na zmianę formy wymagające większego  wysiłku i swobodne zabawy, dbają o pobytu dzieci na powietrzu,
Pracownicy przedszkola postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej,
W miejscach, w których prowadzone są zajęcia stan urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci,
Sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową, a sprzęty są dostosowane do wymogów ergonomii,
Przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
W pokoju nauczycielskim, salach zabaw i w pomieszczeniu kuchennym znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania,
Urządzenia nowo nabywane i elementy wyposażenia posiadają stosowne atesty i certyfikaty,
W widocznym miejscu umieszcza się plany ewakuacji przedszkola z budynku wraz z oznaczeniami,
 Pracownicy zabezpieczają przed dostępem dzieci środki chemiczne, które używane są do prac porządkowo-higienicznych w przedszkolu,
W czasie zajęć gimnastycznych i zabaw należy zwracać uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dzieci, ćwiczenia należy dostosować do możliwości dziecka,
Urządzenia i sprzęt wykorzystywany do zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach oraz  ogrodzie zapewnia bezpieczne korzystanie z tych urządzeń ( stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego podlega bieżącej kontroli).
nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach;
Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki
zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny pod opiekę jednego lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy.
W grupie najmłodszej zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami zawartymi w procedurze postępowania powypadkowego.
Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i szkoleniach przeciwpożarowych oraz szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy z dziećmi sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się dzieciom opiekę, dostosowując liczbę opiekunów do potrzeb grupy.
Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się
w „zeszycie wyjść”. Wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo powierzonych dzieci.
Przedszkole może prowadzić wycieczki autokarowe, krajoznawcze i inne imprezy wyjazdowe ( kino, teatr, muzeum), z uwzględnieniem w tym zakresie        przepisów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.
Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).
Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki, co najmniej na dzień przed wyjazdem dzieci. Dyrektor wyraża zgodę na łączenie funkcji kierownika wycieczki i opiekuna.
Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji spacerów i wycieczek zawarte są w Regulaminie spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.
W przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki i harmonogram.
W czasie wyjazdów poza teren przedszkola nauczyciel powinien posiadać apteczkę.
Przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady bezpieczeństwa.
Nauczyciele, pomoc nauczyciela i woźne oddziałowe są zobowiązani znać i stosować „Regulamin spacerów i wycieczek”.
Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej opieki dzieciom w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora oraz rodziców o stanie dziecka.
Postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku dziecka: jeśli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności: zawiadamia dyrektora przedszkola, zapewnia natychmiastową pomoc medyczną, zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów)
Jeżeli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki.
Jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna nauczyciel wyprowadza dzieci          z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, a sam idzie na czele rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wchodzi pomoc nauczyciela bądź woźna oddziałowa, która sprawdza, czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia.
W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego, pracownik przedszkola dozorca sprawdza teren pod względem bezpieczeństwa.
W czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zawiera się z dziećmi umowy odnośnie bezpieczeństwa przy korzystaniu  z urządzeń ogrodowych i zakazu wychodzenia poza ogrodzenie przedszkola.
Szczegółowe zasady pobytu dzieci w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym określają odrębne procedury.
Każdy pracownik przedszkola wspomaga nauczyciela w opiece nad dziećmi oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez dzieci na terenie przedszkola.
 
 
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 
 Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.
Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
Rodzice (prawni opiekunowie) wprowadzają dziecko do przedszkola i towarzyszą w drodze do szatni, w której znajduje się szafka dziecka. Tam oczekują na samodzielne przebranie się dziecka, a następnie wprowadzają dziecko do sali.
Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
Przedszkole powiadamia rodziców telefonicznie lub ustnie (jeśli rodzic jest aktualnie obecny w przedszkolu) o złym stanie zdrowia lub chorobie dziecka;
Upoważnia się nauczycieli przedszkola do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu w sytuacji zaobserwowania u dziecka poniższych objawów:
podwyższona temperatura,
skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli dziecko ma liszajec (swędzące pęcherzykowate wypryski na skórze),
oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub wysycha w oku),
zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle (szczególnie dzieci najmłodsze),
system oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem,
system trawienia: dziecko ma biegunkę lub wymiotuje,
jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia i ślina wycieka z ust,
nos: żółta lub zielona flegma,
gardło: dziecko kaszle flegmą lub odczuwa ból gardła, zęba,
ucho: dziecko odczuwa ból ucha,
mdłości,
symptomy poważnych chorób zakaźnych.

Rodzice, na zebraniu we wrześniu każdego roku zapoznają się i podpisują niżej wymienioną informację:
„Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych, z wysypką lub innymi objawami choroby. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zakażenia. Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadamiamy, dlatego prosimy aby numery telefonów, którymi dysponujemy były zawsze aktualne.”
Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać pisemnie (wniosek).
Do wniosku o zastosowanie diety rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej lub choroby wymagającej indywidualnej diety.
Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, zabawach, spacerach w obrębie przedszkola. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali ).
 
 Odbieranie dziecka z przedszkola.
 
Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).
Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnej deklaracji podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów). Wypełnione deklaracji o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka rodzice (prawni opiekunowie) osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.
Deklaracje są ważne przez cały rok uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać  w każdej chwili odwołane lub zmienione.
Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka  z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej z wpisaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej. Osoba taka winna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jej tożsamość.
Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.
Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zmierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
W czasie, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga                   od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie          u nauczycielki mającej je pod opieką.
Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
Z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
 
 Postępowanie w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola.

W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru  o zaistniałym fakcie.
W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów rodziców ( prawnych opiekunów) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej pół godziny.
Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciel.Szukasz Pomocy-Ważne !!!
 
Jeżeli dostrzegasz przemoc w rodzinie
- szukaj POMOCY pod numerem telefonów:

800-801-081 - bezpłatna infolinia
44/733-90-03  - MOPR, ul. Próchnika 34, pokój 17

Ważne adresy:
►Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  Pasaż K. Rudowskiego 10     www.piotrkow.pl
 
►PORADNIA PEDAGOGICZNO–PSYCHOLOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYB.
   ul. Dmowskiego 47, tel. 44/6465316    www.poradnia.piotrkow.pl
 
►NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA „Tęczowa"
   ul. Polna 13/13a  tel.44/307-03-02,  533-983-934 http://poradniateczowa.pl
 
 
►MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
   ul. Próchnika 34  tel. 44/733 90 03       www.mopr.piotrkow.pl
   
 
►POMARAŃCZOWA LINIA
   Punkt Konsultacyjny ul. Wojska Polskiego 75 w Piotrkowie (wejście od ulicy)
   czynny jest codziennie w godzinach od 16.00 do 18.00.
   Numer piotrkowskiej Pomarańczowej Linii to (44) 733-92-00
   lub na bezpłatnej infolinii 0-800-00-00-28
 
 ►KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

    ul. Szkolna 30/38   tel. 44/647-91-48  lub  997    
http://www.piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl